Wyszukiwanie

Zaloguj się

Zresetuj hasło

Jestem tu po raz pierwszy i chcę zarejestrować

Regulamin sklepu

1. Dane kontaktowe sprzedawcy

Nazwa sklepu: ELEGANTO.pl
Nazwa handlowa: ALOTEX Group s.r.o.
Siedziba: Nebory 585, 739 61 Třinec, Republika Czeska
NIP: CZ29462088 
Zarejestrowany w Sądzie Wojwódzkim w Ostrawie, oddział C, wkładka nr 55459

Adres zwrotów:

OLZALOGISTIC - ELEGANTO
Cieszyńska 11
43-419 Hażlach
Polska

Telefon: +48 222 062 100

Email: info@eleganto.pl

Niniejsze warunki i zasady, z późniejszymi zmianami, obowiązują od 22 maja 2018.

2. Informacje

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania ze sklepu www.ELEGANTO.pl

Informacje o towarach i cenach podane przez Sprzedawcę są wiążące, z wyjątkiem oczywistego błędu. Ceny są podawane z uwzględnieniem wszystkich podatków (np. VAT) i opłat, za wyjątkiem kosztów dostawy towarów. 

Informacje o akceptowanych metodach płatności znajdziecie tutaj.

Potwierdzenie treści umowy zawartej w formie innej niż pisemna, która wykazuje odstępstwa od faktycznie uzgodnionej umowy, nie ma mocy prawnej.  

Zdjęcia na stronie sklepu odpowiadają sprzedawanym towarom, chyba że w opisie towaru podano inaczej. Zmiana wzoru lub koloru nie stanowi wady towaru ani nie może być przedmiotem reklamacji.

3. Dostawa towarów

Zamówione towary są dostarczane w ciągu jednego dnia roboczego, jeśli towar jest w magazynie oznaczony jako wariant do zamawianego produktu. W przypadku płatności bezgotówkowych za towar, przesyłka będzie dostarczona tuż po zaksięgowaniu kwoty na naszym koncie bankowym.  

Ogólne warunki świadczenia usług:

Sprzedawca dostarcza Klientowi towar kompletny, nie później niż 10 dni od potwierdzenia zamówienia, chyba że poszczególne towary określają inny czas dostawy. Jeśli towary są oznaczone jako "w magazynie", Sprzedawca wysyła je najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych. Klient jest zobowiązany do przyjęcia towaru i zapłaty. Klientowi zaleca się sprawdzenie towaru jak najszybciej po otrzymaniu dostawy.  

Kupujący waraża zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną. Dokument sprzedaży –  faktura będzie kupującemu wyslana w momencie wysyłki towaru na podany email przy zamówieniu.

Na żądanie Klienta Sprzedawca na obowiązek pisemnie potwierdzić zakres i czas trwania jego zobowiązań, które wynikły z wadliwego wykonania usługi oraz podać sposób, w jaki Klient może skorzystać z przysługujących mu praw.  

Ceny i sposoby dostawy znajdziecie tutaj.  

Jeśli Sprzedawca nie dotrzyma terminu dostawy lub wysyłki towarów (o czym Klient winien być poinformowany drogą mailową), Sprzedawca ma obowiązek zaoferować mu zniżkę na zakup towaru (drogą telefoniczną). Pozostałe roszczenia Klienta pozostają bez zmian.  

4. Anulowanie zamówienia i odstąpienie od umowy

Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru lub ostatniej części dostawy, niezależnie od sposobu odbioru towaru lub płatności. W tym czasie Klient winien zapoznać się w rozsądnym zakresie z właściwościami i funkcjonalnością zamówionego towaru.  

Klient ma prawo odstąpić od umowy w dowolnym momencie przed wysłaniem towaru. Prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie przed wysłaniem przesyłki, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów wysyłki. Sprzedawca może zażądać zwrotu kosztów wysyłki, które nie zostały zaakceptowane przez Klienta.  

Odstąpienie od umowy winno być wysłane lub przekazane przez Klienta Sprzedawcy w ciągu 14 dni. Klient nie musi podać powodu odstąpienia od umowy. W celu ułatwienia komunikacji Klient-Sprzedawca należy podać datę zakupu lub numer umowy/ dokumentu sprzedaży, dane bankowe i wybraną metodę zwrotu towarów.  

Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu Klientowi kwoty w pełni odpowiadającej cenie towaru i opłaconych kosztów jego dostawy w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Jeśli Sprzedawca oferuje kilka opcji w ramach określonej metody dostawy towarów, Klient jest zobowiązany do zastąpienia jej najtańszą z nich. Klient jest zobowiązany do wysłania lub przekazania zakupionego towaru Sprzedawcy w tym samym okresie. Towar należy zwrócić Sprzedawcy (nie za pobraniem pocztowym) w całości, najlepiej w oryginalnym opakowaniu, nie może on zawierać śladów użytkowania ani uszkodzeń. Koszt zwrotu towaru ponosi Klient.  

Jeśli Klient zwróci towar osobiście w siedzibie Sprzedawcy, wówczas sprzedawca ma obowiązek zwrócić Klientowi płatności w ciągu 7 dni od odstąpienia od umowy.  

Jeśli zwracany towar jest uszkodzony (w wyniku naruszenia obowiązków Klienta) Sprzedawca ma prawo do zażądania od Klienta odszkodowania za pomniejszenie wartości towaru i potrącenie za nią odpowiedniej kwoty.  

Wyjątki: Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje w przypadku umów na dostawy towarów realizowanych na osobiste życzenie konsumenta, a także na towary łatwo psujące się, towary nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami i takie, z których usunięto zabezpieczenie opakowania lub nie można ich zwrócić z powodów higienicznych. (powyższe powody zawarte są w §1837 litera g) Kodeksu Cywilnego). 

Zalicza się do nich głównie wyroby pończsznicze, figi menstruacyjnne, wyroby silikonowe oraz biustonosze samoprzylepne (z których usunięto folię ochronną), które nie można zwrócić po rozpakowaniu.  

Przykładowy/ internetowy formularz i pełne informacje na temat odstąpienia od umowy zakupu (pełne i częściowe) dostępne są tutaj. Informacje dotyczące wymiany tutaj.  

5. Prawa i obowiązki wynikające z wadliwego wykonania

Jakość towaru w momencie odbioru

Jeśli otrzymany towar ma braki, np. nie spełnia całkowicie lub częściowo uzgodnionych prawnie oczekiwań i właściwości, nie pasuje do zwykłego lub uzgodnionego celu, nie jest kompletny, nie odpowiada jego ilości, wielkości, waga lub jakości, lub nie odpowiada innym parametrom prawnym, umownym lub przed umownym, w takich wypadkach za wady towaru odpowiada Sprzedawca.

Jeśli zdarzy się, że w Klient otrzyma towar inny niż określony w zamówieniu (nastapi niezamierzona podmiana podczas wysyłki) jest zobowiązany do skontaktowania się ze Sprzedawcą. W taki wypadku nie odsyła go natychmiast. Sprzedawca odbierze towar na swój koszt i wymieni na właściwy.  

Klient może domagać się od Sprzedawcy, nie później niż dwa lata od otrzymania towaru na żądanie własne, prawa do bezpłatnego usunięcia wady lub uzasadnionego obniżenia ceny: jeżeli skala wady tego wymaga, (zwłaszcza, jeśli wady nie można usunąć bez zbędnej zwłoki), można wówczas zastosować wymóg dostarczenia nowej rzeczy bez wad lub nowej części bez wad, jeżeli wada dotyczy tylko tej części.  

Jeśli naprawa lub wymiana towaru nie jest możliwa, po odstąpieniu od umowy, Klient może zażądać pełnego zwrotu ceny zakupu.  

Przyjmuje się, że w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania towaru, wada towaru istniała już w momencie odbioru towaru.  

Sprzedawca nie jest zobowiązany do spełnienia roszczenia Klienta, jeśli udowodni, że ten wiedział o wadzie towaru przed jego przyjęciem lub sam ją spowodował.  

W przypadku sprzedawanych towarów używanych, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady odpowiadające stopniowi wcześniejszego użytkowania lub zużycia. W przypadku towarów sprzedawanych po niższej cenie, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady, za które uzgodniono niższą cenę. Zamiast prawa do wymiany, Klient ma w takich przypadkach prawo do rozsądnej zniżki.  

Prawa wynikające z wad  

Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady powstałe po otrzymaniu towaru w trakcie trwania 24-miesięcznego okresu gwarancji lub w okresie ważności podanym w reklamie, na opakowaniu towaru lub w załączonej instrukcji.  

W tym okresie Klient może złożyć reklamację, według uznania, zgłosić wadę, która stanowi istotne naruszenie umowy (niezależnie od tego, czy wada jest możliwa do usunięcia czy niemożliwa) z uwzględnieniem następującej kolejności:  

  • bezpłatna naprawa wad
  • usunięcie wady poprzez dostarczenie nowego elementu bez wady lub dostarczenie brakującego elementu
  • rozsądna zniżka od ceny zakupu
  • zwrot ceny zakupu na podstawie odstąpienia od umowy.

Istotne jest naruszenie umowy, o którym strona, która naruszyła umowę, wiedziała lub powinna była wiedzieć w chwili zawarcia umowy, wiedząc, że druga strona nie zawarłaby umowy, gdyby przewidziała takie naruszenie.

W przypadku wady, która oznacza niewielkie naruszenie umowy (bez względu na to, czy wada jest możliwa do usunięcia czy nie), Klient jest uprawniony do tego, by naprawiono wadę lub obniżono cenę zakupu.  

Jeżeli po naprawie wystąpiła wielokrotna wada niemożliwa do usunięcia (trzecie roszczenie na tę samą wadę lub czwartą na różne wady) lub towar ma dużą liczbę wad (co najmniej trzy wady jednocześnie), Klient może ubiegać się o zniżkę od ceny zakupu, wymienić towar lub odstąpić od umowy.  

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane normalnym zużyciem lub nieprzestrzeganiem instrukcji przez użytkownika.  

6. Obsługa reklamacji

Kompletna procedura reklamacyjna tutaj.

Klient jest zobowiązany do złożenia reklamacji u Sprzedawcy lub osoby wyznaczonej do naprawy wad bez zbędnej zwłoki od ich wykrycia. Jeśli czyni to na piśmie lub drogą elektroniczną, powinien podać swoje dane kontaktowe oraz opis wady.  

Formularz można pobrać tutaj.

Klient jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę, którą opcję reklamacji wybrał powiadamiając o wadzie lub bez zbędnej zwłoki po powiadomieniu o wadzie. Zmiana wyboru opcji bez zgody Sprzedającego jest możliwa tylko wtedy, gdy Klient zażądał korekty wady, która okazał się być nieusuwalna.  

Jeśli Klient nie wybierze w odpowiednim czasie przysługującego mu prawa w kwestii istotnego naruszenia umowy, wówczas przysługuje mu takie prawo, jak w przypadku drobnego naruszenia umowy.  

Klient jest zobowiązany do udowodnienia zakupu towaru (najlepiej okazując dowód zakupu). Termin załatwiania reklamacji trwa od momentu przekazania/ dostarczenia towaru do Sprzedawcy lub do miejsca wyznaczonego do naprawy. Towar podczas transportu powinien być bezpieczne zapakowany, aby zapobiec uszkodzeniu, powinien być czysty i kompletny.  

Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni roboczych, podjąć decyzję w sprawie reklamacji. Przekazać Klientowi informacje na temat potrzeby oceny ekspertów w tym okresie. Reklamacje, w tym usunięcie wad, Sprzedawca powinien rozpatrzyć bez zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku, chyba że uzgodni pisemnie z Klientem dłuższy okres. Po upływie tego czasu Klientowi przysługują takie same prawa, jak w przypadku istotnego naruszenia umowy.  

Jeśli Sprzedawca odmówi usunięcia wady,wówczas Klient może zażądać rozsądnej obniżki ceny lub odstąpić od umowy.  

Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od reklamacji do jej rozstrzygnięcia lub do momentu, w którym Klient był zobowiązany do odbioru towaru. W przypadku wymiany towarów lub ich części odpowiedzialność Sprzedawcy ma takie samo zastosowanie tak, jak w przypadku zakup nowych towarów lub ich części.  

Jeśli nie można monitorować stanu reklamacji online, Sprzedawca jest zobowiązany informować Klienta o reklamacji zgodnie z jego żądaniem za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS.

W przypadku uzasadnionej reklamacji Klientowi przysługuje odszkodowanie za poniesione koszty.  

7. Rozwiązywanie konfliktów

Wzajemne spory między Sprzedawcą a Klientem są rozstrzygane przez sądy powszechne.  

Zgodnie z ustawą nr 634/1992 DzU, O ochronie konsumentów, ze zmianami, kupujący będący konsumentem ma prawo do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu konsumpcyjnego wynikającego z umowy kupna lub umowy o świadczenie usług. Czeski Urząd Inspekcji Handlowej jest podmiotem do pozasądowego rozstrzygania sporu. Więcej informacji jest dostępne na stronie www.coi.cz.

Pozasądowe rozstrzygnięcie sporu konsumpcyjnego jest inicjowane wyłącznie na wniosek Klienta, i tylko wtedy, gdy spór nie został rozstrzygnięty bezpośrednio ze Sprzedawcą. Wniosek można złożyć nie później niż 1 rok od daty, kiedy to konsument skorzystał ze swojego prawa, które jest przedmiotem sporu ze Sprzedawcą po raz pierwszy.  

Konsument ma prawo do wszczęcia pozasądowego rozstrzygnięcia sporów za pośrednictwem platformy ODR dostępnej na stronie ec.europa.eu/consumers/odr/.

Sprzedawca zobowiązuje się w pierwszej kolejności do pozasądowego rozwiązania sporów z Klientem, chyba, że Klient ją odrzuci.

Ta procedura nie jest mediacją zgodnie z ustawą nr 202/2012 DzU, w sprawie mediacji, ze zmianami lub arbitrażem zgodnie z ustawą nr 216/1994 DzU, w sprawie arbitrażu i wykonania orzeczeń arbitrażowych, ze zmianami, a jego stosowaniem, nie ma wpływu, ma prawo do zwrócenia się do czeskiego Urzędu Inspekcji Handlowej lub sądu.  

Przez czas trwania negocjacji w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu okresy przedawnienia i wykluczenia wynikają z Kodeksu Cywilnego, nie toczą się dopóki jedna ze stron sporu wyraźnie odmówi kontynuowania postępowania.  

Nadzór nad przestrzeganiem obowiązków wynikających z ustawy nr 634/1992 DzU, O ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami sprawuje Czeski Urząd Inspekcji Handlowej (www.coi.cz).

8.Ochrona danych osobowych

Obowiązek przekazania Klientowi informacji w rozumieniu art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej "rozporządzeniem RODO") związane z przetwarzaniem danych osobowych kupującego w celu wykonania umowy kupna, negocjacji tej umowy oraz wypełnienia obowiązków publicznoprawnych sprzedawcy.  

Kompletne informacje dotyczące ochrony danych osobowych tutaj.

9.Wysyłanie wiadomości biznesowych i przechowywanie cookie

Klient wyraża zgodę na przesłanie informacji związanych z towarami, usługami lub działalnością Sprzedawcy na adres elektroniczny Klienta, a ponadto wyraża zgodę na przesłanie komunikatów handlowych przez sprzedawcę na adres elektroniczny Klienta. Sprzedawca wypełnia obowiązek informacyjny wobec Klienta w rozumieniu art. 13 rozporządzenia RODO dotyczący przetwarzania danych osobowych kupującego w celu przesłania komunikatów handlowych za pomocą specjalnego dokumentu.

Klient wyraża zgodę na przechowywanie tak zwanych plików cookies na swoim komputerze. Jeśli możliwe jest dokonanie zakupu na stronie internetowej i wypełnienie zobowiązań Sprzedawcy wynikających z umowy kupna bez przechowywania plików cookies na komputerze Klienta, Klient może w dowolnym momencie odwołać zgodę. 

10.Inne

Twoje zadowolenie z zakupu towarów oceniamy za pomocą kwestionariuszy e-mail, w który zaangażowany jest nasz e-sklep. Wysyłamy je do Ciebie przy każdym zakupie u nas (na postawie § 7 art. 3 ustawa nr 480/2004 DzU ) Do wysyłania kwestionariuszy, zbierania opinii i analizy naszej pozycji rynkowej używamy procesora, którym jest operator portalu Heureka.cz. Dzięki niemu możemy przekazać informacje o zakupionych towarach na Twój adres e-mail.  

Biorąc pod uwagę niniejszy regulamin należy brać pod uwagę, że przez Klienta rozumie się konsumenta, osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej, która w przeciwieństwie do Sprzedawcy nie działa w ramach swojej działalności gospodarczej i zawodowej.

Natomiast za Sprzedawca rozumie się przedsiębiorcę, który w przeciwieństwie do nabywcy, działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub niezależnego wykonania swojego zawodu przy zawieraniu i realizacji umowy.  

Inne sprawy nie wymienione tutaj podlegają Kodeksowi Cywilnemu (nr 89/2012 DzU), Ustawie o ochronie konsumentów (nr 634/1992 Sb.) oraz innym przepisom prawnym z późniejszymi zmianami

Umowa i związane z nią kwestie podlegają prawu czeskiemu.  

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu sklepu.

Data ostatniej zmiany warunków zgodnie z obowiązującymi zasadami nastąpiła: 22 maja 2018 rok.  

Cookies

Nasza firma wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego funkcjonowania Twojego ulubionego sklepu internetowego, dostosowania zawartości strony do Twoich potrzeb, w celach statystycznych i marketingowych. Klikając przycisk Akceptuję, wyrażasz zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie, a my tym samym zapewnimy Ci najlepsze poczucie z zakupów.

Twoje ustawienie plików cookie

Tutaj masz możliwość dostosowania plików cookies zgodnie z własnymi preferencjami, a później bardziej szczegółowo ustaw lub wyłącz w dowolnym momencie w stopce witryny.

Techniczne pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i wszystkich oferowanych przez nią funkcji.

Personalizujemy na podstawie towarów, które oglądasz. Dostosowujemy również wyświetlane treści do tego, co Cię interesuje.

Te pliki cookies pozwalają nam mierzyć wydajność naszej strony internetowej, a za pomocą uzyskanych danych możemy następnie poprawić przyjemność z zakupów dla naszych klientów.

Te pliki cookie są wykorzystywane przez sieci reklamowe i społecznościowe, w tym Google, do przesyłania danych osobowych i personalizowania reklam, aby były one interesujące dla użytkownika.